رفع نقص اپ حضور و غیاب

  • از این طریق زمانهایی که ثبت ورود یا خروج در اپ حضور غیاب با مشکل روبرو شده است را مشخص کنید
  • :