سیب | ۱۴۰۱/۶/۱۶

شروع ارماتوربندی فونداسیون C
تکمیل کفراژ بلوک H9
ادامه فنس کشی دور کارگار C
دیوار محافظ دور چاله اسانسور بلوک C
دیوار چینی زیرزمین بلوک E
تکمیل سقف سوم بلوک E3
باز کردن قالب دیوار سقف سوم بلوک E2
بازکردن قالب سقف سوم E1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.