سیب | ۱۴۰۱/۷/۱۹

سیب. ادامه بلوک و تیرچه گذاری سقف اول H9
سیب. اجرای وال پست پارکینگ H3
سیب. تکمیل سقف چهارم H1
سیب. تکمیل ارماتور بندی فونداسیون بلوک C
شاه توت ۱. تکمل سقف چهارم
شاه توت۲. ارماتور بندی سقف چهارم
سیب. دیوارچینی پارکینگH2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.