سیب | ۲۸/۱۰/۱۴۰۱

سیب | ۲۸/۱۰/۱۴۰۱
سیب. اجرچینی دیوارهای داخلی طبقه اول H6
سیب. اجرچینی دیوارهای داخلی طبقه اول H6
سیب. جابجایی نبشی به طبقات بلوک H
سیب. قالب بندی و ارماتور بندی بلوک c
شاه توت ۱. بتن ریزی سقف ششم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.