قلمستان | ۲۵/۱/۱۴۰۲

قلمستان | ۲۵/۱/۱۴۰۲
قلمستان: اجرای خرده کاری های نما
قلمستان: اجرای نما ضلع جنوبی و شرقی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای کلکتور های تاسیسات آبرسانی
قلمستان: تخریب شیارهای تاسیساتی طبقه هفتم و هشتم بلوک شمالی و جنوبی
قلمستان: اجرای داربست فلزی بلوک شمالی
قلمستان: اجرای نما بلوک شمالی ضلع جنوبی
قلمستان: نبشی کشی نما بلوک شمالی
قلمستان: نبشی کشی نما بلوک جنوبی
قلمستان: تخلیه پوکه معدنی جهت شیب بندی بام
قلمستان: اجرای نبشی کشی جان‌پناه جهت شروع کردن شیب بندی بام
قلمستان: اجرای خرده کاری های سرویس‌ها جهت فوم بتن و تراز شیرهای تاسیساتی
قلمستان: اجرای تیغه های طبقه هشتم بلوک جنوبی
قلمستان: گچ و خاک طبقه همکف بلوک شمالی و هشتم بلوک جنوبی
قلمستان: نوار کردن لوله های گاز طبقه هفتم و هشتم بلوک جنوبی و شمالی
قلمستان: نصب قوطی برق طبقه هفتم و هشتم بلوک شمالی
قلمستان: تخریب داکت های تاسیساتی مشاعات و رایزر اصلی گاز بلوک شمالی
قلمستان: نمای شرقی بلوک شمالی

This entry was posted in دسته‌بندی نشده. Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *