پروژه قلمستان | گزارش اجرایی مرداد ماه ۱۴۰۲

پروژه قلمستان | گزارش اجرایی مرداد ماه ۱۴۰۲
ضمن آرزوی ساعاتی خوش، گزارش پروژه قلمستان مربوط به مردادماه تقدیم حضور می‌گردد. اهم فعالیت‌های انجام شده در بازه زمانی یک هفته‌ای از تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۲: اجرای تیغه های داکت های تاسیساتی جهت اجرای کاشی کاری، اجرای کاشی آشپزخانه ها، اجرای کاشی کاری سرویس‌ها، اجرای ایزوگام سرویس ها و آشپزخانه ها، اجرای تیغه های نما، آماده سازی واحد ها جهت اجرای فوم بتن، نبشی کشی مشاعات بلوک جنوبی، اجرای لوله های پنج لایه، اجرای سرامیک کف انباریهای دال میانی، ادامه روند لوله کشی گاز، نبشی کشی دیوارهای کنار درب آسانسورها، ادامه روند اجرای نما، اتمام نمای ضلع شرقی، اجرای لوله کشی برق در کف واحدها، اجرای تیغه های نما، ادامه روند اجرای نبشی کشی نما، نوار کردن لوله های گاز، اجرای نبشی کشی داکت های تاسیساتی، اجرای داربست بندی نما، ادامه اجرای لوله های پنج لایه، اجرای آب افشان های بام جهت ادامه شیب بندی، اجرای خرده کاریهای داخلی جهت فوم بتن، اجرای کلکتورهای آب، ادامه اجرای سرامیک سرویس ها و آشپزخانه ها مربوط به نمای شرقی بلوک شمالی، آماده سازی تاسیسات مکانیکی جهت تست پر آب، اجرای پرس لوله های آب افشان بام پارت آخر نبشی کشی نما، اجرای تیغه های روی دیوار برشی، جهت کاشی بدنه آشپزخانه ها، ادامه اجرای لوله کشی گاز، اجرای کاشی کاری سرویس ها، ادامه اجرای نما، اجرای لوله کشی برق در کف واحدها، اجرای لوله های پنج لایه، اجرای آبنما لابی همکف، اجرای داربست فلزی، ادامه اجرای کاشی آشپزخانه ها، اجرای
تیغه های نما، اجرای ماهیچه و کرم گیری جهت فوم بتن، تست لوله های پنج لایه، اجرای سرامیک کف انباریهای دال میانی، اجرای کاشی آشپزخانه ها، ادامه اجرای لوله کشی پنج لایه، اجرای لوله های کف خوابِ برق، آماده سازی کف واحدها جهت اجرای فوم بتن، اجرای ساپورتها و تست پر لوله های فاضلابی، ادامه اجرای لوله کشی گاز، ادامه اجرای آجر نما، اجرای نبشی کشی نما، ادامه اجرای خرده کاریهای داخلی اجرای ضد زنگ نبشی ها، تخلیه درب انباریها، ادامه اجرای سرامیک سرویس‌ها، اجرای قوطی های نرده شیشه ای نما.
درادامه به اهم فعالیت‌های انجام شده در پروژه قلمستان در بازه زمانی یک‌ هفته‌ای از تاریخ ۷ مردادماه می‌پردازیم: اجرای نبشی کشی سالن اجتماعات ، همکف آماده سازی کف واحد ها جهت اجرای فوم بتن، ادامه اجرای تیغه های نما، اجرای داکت های برق و قوطی کشی های مربوطه، تست لوله های پنج لایه، ادامه لوله کشی گاز، ادامه نبشی کشی نما، ادامه اجرای نما، اجرای کلکتورهای آبرسانی و اجرای لوله های پنج لایه، اجرای لوله های برق در کف واحدها، ادامه اجرای خرده کاریهای واحدها، ادامه اجرای فوم بتن کف، ادامه نبشی کشی نما، ادامه اجرای نما، ادامه لوله کشی گاز، اجرای لوله های برق در کف واحدها، نصب جعبه کلکتورهای آب،اجرای فریم پنجره ها، ادامه اجرای کاشی آشپزخانه ها ادامه اجرای سرامیک سرویسها، ادامه اجرای لوله کشی پنج لایه، ادامه اجرای تیغه های نما وآبنما لابی، آماده سازی کف واحد ها جهت اجرای فوم بتن، کنترل شیب لوله های تاسیساتی و آماده سازی کف واحد ها جهت اجرای فوم بتن،ادامه اجرای تیغه چینی نما، اجرای ساپورت های تاسیساتی، ادامه اجرای لوله کشی گاز، ادامه نبشی کشی نما، آماده سازی و نصب کلکتورها، ادامه اجرای لوله کشی پنج لایه، آماده سازی کف جهت اجرای فوم بتن، ادامه اجرای نما، ادامه اجرای لوله های برق در کف واحدها، ادامه اجرای سرامیک سرویس ها، ادامه اجرای کاشی کاری بدنه آشپزخانه ها، اجرای کیورینگ فوم بتن.
در ادامه به اهم فعالیت‌های انجام شده در بازه زمانی یک‌ هفته‌ای از تاریخ ۱۴مردادماه می‌پردازیم: اجرای کاشی کاری آشپزخانه‌ها،اجرای لوله کشی برق کف واحدها، فیکس کردن لوله در کف واحدهاجهت اجرای فوم بتن، تخلیه اتصالات پنج لایه،اجرای قالب‌بندی نما، اجرای هواکش های روی بام، ادامه لوله کشی گاز، نصب کلکتورهای آب، اجرای تیغه های نما، ادامه نبشی کشی نما، ادامه لوله کشی پنج لایه بلوک شمالی و جنوبی، ادامه کاشی کاری سرویسها، اجرای فوم بتن، اجرای ساپورتهای تاسیساتی، ادامه اجرای نما، ادامه اجرای نبشی کشی طرح های لابی اصلی، ادامه نبشی کشی نماطبقه هفتم و هشتم بلوک شمالی ضلع غربی ( تنها ضلع باقی مانده پروژه)، کیورینگ فوم بتن، اجرای ساپورتهای تاسیساتی،اجرای لوله کشی پنج لایه، اجرای لوله کشی برق در کف واحدها، نصب کلکتورهای آب رسانی، اجرای نما،بند کشی نما،اجرای میلگرد در کف خواب های نما، جوشکاری قالب‌بندی نما، آماده سازی و انتقال لوله های گاز، کاشی کاری آشپزخانه و نورگیر، اجرای تیغه های نما، اجرای کاشی کاری سرویسها، ادامه اجرای لوله کشی گاز، اجرای لوله کشی پنج لایه، اجرای تیغه های نما، اجرای میلگردهای کف خواب نما، اجرای کاشی کاری نورگیر،بند کشی سرامیک های پله،اجرای ساپورتهای تاسیساتی و تکمیل هواکش ها، آماده سازی کف تراس ها و آشپزخانه جهت ایزوگام اجرای نما، اجرای سرامیک سرویس ها.
در ادامه به اهم فعالیت‌های انجام شده در بازه زمانی یک‌ هفته‌ای از تاریخ۲۱مردادماه می‌پردازیم: ادامه اجرای نما،ادامه اجرای فریم پنجرها،اجرای میلگردهای کف خواب تراسها، آماده سازی و اجرای لوله های اسپیلیت، اجرای لوله‌ های پنج لایه لوله کشی گاز، ادامه اجرای تیغه های نما، اجرای ساپورتهای تاسیساتی، اجرای سرامیک نورگیرها و سرویس ها، اجرای تیغه های داکت ها جهت کاشی کاری، اجرای لوله های برق، تخلیه سنگ های پله آماده سازی و نصب لوله های اسپیلیت ها، آماده سازی کف آشپزخانه ها و تراس ها جهت ایزوگام واجرای سرامیک سرویس ها،اجرای نبشی کشی نما، تخلیه پشم سنگ های بام جهت شیب بندی، اجرای لوله کشی پنج لایه آماده سازی کف واحد ها جهت اجرای فوم بتن، جوشکاری قالب‌بندی کف خواب نما، اجرای هواکش ها طبقه آخر، اجرای سرامیک بدنه نورگیرها، آماده سازی کلکتورها، کاشی کاری آشپزخانه ها، اجرای کیورینگ فوم بتن، تخلیه سنگ های پله ،اجرای ساپورتهای تاسیساتی، اجرای لوله کشی گاز تا کلکتور اصلی ،اجرای لوله کشی پنج لایه، لوله کشی طبقه هفتم و هشتم بلوک شمالی، اجرای میلگردهای کف خواب نما، اجرای نعل درگاهی های پنجره‌های نما و لوور ها، اجرای کاشی بدنه آشپزخانه ها،اجرای ایزوگام سرویس ها و آشپزخانه ها.
در پایان نیز روند فعالیت‌های انجام شده در چند روز اخیر ارائه می‌گردد. اجرای سرامیک نورگیرها، اجرای سرامیک بدنه رمپ ،ادامه اجرای نما، اجرای خرده کاریهای رمپ جهت سرامیک، آماده سازی کف سرویس ها جهت ایزوگام ،آماده سازی و اجرای لوله های اسپیلیت،ادامه اجرای لوله کشی پنج لایه، اجرای فریم پنجره های نما، اجرای لوور های نما، اجرای لوله کشی گاز، اجرای میلگرد های کف خواب نما، اجرای سرامیک نورگیرها، اجرای پلاسترهای آشپزخانه ها و سرویس ها جهت ایزوگام، اجرای خرده کاریهای واحد ها جهت اجرای فوم بتن، اجرای پوکه ریزی کف سرویس ها و کف سازی جهت ایزوگام،ادامه اجرای نما، اجرای سرامیک سرویس ها. جهت مشاهده گزارشات بروز از روند اجرایی پروژه‌های تعاونی مسکن بهداشت و درمان، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید. سپاس از عنایت و همراهی شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *