۱۸ تیر ۹۸ – پروژه پاراتیکا

این جلسه با توجه به برخی نگرانی ها از جابجایی بلوک به دلیل مشکلات بوجود آمده برگزار گردید. در این جلسه پس از بررسی های فنی و احصا مزایا و معایب جابجایی نظر به طراحی های معماری انجام شده و اقدام های اجرایی که منجر به کاهش زمان شروع عملیات ساختمانی و اتمام آن با موافقت اعضاء تغییر انجام شده در راستای تامین منافع اعضاء و با عنایت به اینکه اعضاء این پروژه مشمول تاخیرهای زمانی ناشی از مشکلات ایجاد شده در واگذاری گردیده است برای جبران، حسب قوانین اولویت انتخاب واحدهای بلوک های تجمیع شده تعاونی به اعضاء این پروژه تخصیص داده شود مشروط به اینکه تعهدات مالی خود را در مواعد مقرر به انجام رسانند ضمناً در این جلسه بازرس ورئیس محترم هیات مدیره حضور داشته و با مصوبات جلسه موافقت خود را اعلام نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.