ویو حضور غیاب

ساعت ورود | خروج

13:49:58

تاریخ ورود | خروج

09/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:53

تاریخ ورود | خروج

09/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:1:31

تاریخ ورود | خروج

09/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:42

تاریخ ورود | خروج

09/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:58:44

تاریخ ورود | خروج

09/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:12:24

تاریخ ورود | خروج

09/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:12:46

تاریخ ورود | خروج

09/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:2

تاریخ ورود | خروج

09/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:0:29

تاریخ ورود | خروج

09/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:34

تاریخ ورود | خروج

09/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:12:7

تاریخ ورود | خروج

09/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:41

تاریخ ورود | خروج

09/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:58:48

تاریخ ورود | خروج

09/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:14

تاریخ ورود | خروج

09/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

20:11:24

تاریخ ورود | خروج

09/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:22:59

تاریخ ورود | خروج

09/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

23:41:30

تاریخ ورود | خروج

09/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:7:5

تاریخ ورود | خروج

09/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:2:10

تاریخ ورود | خروج

09/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:32

تاریخ ورود | خروج

09/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:59:52

تاریخ ورود | خروج

09/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:32

تاریخ ورود | خروج

09/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:5:41

تاریخ ورود | خروج

09/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:19

تاریخ ورود | خروج

09/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:43:27

تاریخ ورود | خروج

09/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:23:47

تاریخ ورود | خروج

09/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:56:46

تاریخ ورود | خروج

09/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

8:37:52

تاریخ ورود | خروج

09/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:57:15

تاریخ ورود | خروج

09/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:9:28

تاریخ ورود | خروج

09/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:5:24

تاریخ ورود | خروج

09/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

15:59:25

تاریخ ورود | خروج

09/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:9

تاریخ ورود | خروج

09/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:43:12

تاریخ ورود | خروج

09/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:42

تاریخ ورود | خروج

09/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

7:27:16

تاریخ ورود | خروج

09/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:45

تاریخ ورود | خروج

09/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:20:25

تاریخ ورود | خروج

09/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:59:25

تاریخ ورود | خروج

09/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:39

تاریخ ورود | خروج

09/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:2

تاریخ ورود | خروج

09/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:55

تاریخ ورود | خروج

09/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:5:26

تاریخ ورود | خروج

09/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:7

تاریخ ورود | خروج

09/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:1:27

تاریخ ورود | خروج

09/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:16:4

تاریخ ورود | خروج

09/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

12:44:54

تاریخ ورود | خروج

09/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

16:1:39

تاریخ ورود | خروج

09/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:7:28

تاریخ ورود | خروج

09/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:0:43

تاریخ ورود | خروج

08/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:17:25

تاریخ ورود | خروج

08/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:1:18

تاریخ ورود | خروج

08/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:28

تاریخ ورود | خروج

08/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:39:13

تاریخ ورود | خروج

08/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:41

تاریخ ورود | خروج

08/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:12:4

تاریخ ورود | خروج

08/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:56

تاریخ ورود | خروج

08/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

12:53:12

تاریخ ورود | خروج

08/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:6

تاریخ ورود | خروج

08/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:3:32

تاریخ ورود | خروج

08/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:16:37

تاریخ ورود | خروج

08/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:12:38

تاریخ ورود | خروج

08/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:27

تاریخ ورود | خروج

08/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:20:48

تاریخ ورود | خروج

08/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:27

تاریخ ورود | خروج

08/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:7:16

تاریخ ورود | خروج

08/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

16:6:1

تاریخ ورود | خروج

08/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:3:57

تاریخ ورود | خروج

08/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:1:40

تاریخ ورود | خروج

08/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:57

تاریخ ورود | خروج

08/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:2:55

تاریخ ورود | خروج

08/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:26:12

تاریخ ورود | خروج

08/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:40

تاریخ ورود | خروج

08/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:5:34

تاریخ ورود | خروج

08/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:54:20

تاریخ ورود | خروج

08/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:16:18

تاریخ ورود | خروج

08/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

15:58:11

تاریخ ورود | خروج

08/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:6

تاریخ ورود | خروج

08/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:47:33

تاریخ ورود | خروج

08/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:9:59

تاریخ ورود | خروج

08/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:13:7

تاریخ ورود | خروج

08/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:52

تاریخ ورود | خروج

08/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:5:48

تاریخ ورود | خروج

08/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:19:48

تاریخ ورود | خروج

08/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:14:36

تاریخ ورود | خروج

08/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:17

تاریخ ورود | خروج

08/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:53:44

تاریخ ورود | خروج

08/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:17:48

تاریخ ورود | خروج

08/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:12:58

تاریخ ورود | خروج

08/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:43

تاریخ ورود | خروج

08/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

12:58:34

تاریخ ورود | خروج

08/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:18:20

تاریخ ورود | خروج

08/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:0:50

تاریخ ورود | خروج

08/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:7:53

تاریخ ورود | خروج

08/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:11:10

تاریخ ورود | خروج

08/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:10

تاریخ ورود | خروج

08/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

7:14:45

تاریخ ورود | خروج

08/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:5:33

تاریخ ورود | خروج

08/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:20:17

تاریخ ورود | خروج

08/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:6:59

تاریخ ورود | خروج

07/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:31

تاریخ ورود | خروج

07/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:4:25

تاریخ ورود | خروج

07/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:34:8

تاریخ ورود | خروج

07/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

7:33:29

تاریخ ورود | خروج

07/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:3:8

تاریخ ورود | خروج

07/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:7

تاریخ ورود | خروج

07/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:41:47

تاریخ ورود | خروج

07/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:21

تاریخ ورود | خروج

07/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:15:32

تاریخ ورود | خروج

07/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:15:25

تاریخ ورود | خروج

07/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:1:30

تاریخ ورود | خروج

07/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:44:14

تاریخ ورود | خروج

07/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:26:40

تاریخ ورود | خروج

07/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:44

تاریخ ورود | خروج

07/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

12:57:50

تاریخ ورود | خروج

07/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

6:42:59

تاریخ ورود | خروج

07/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

14:50:34

تاریخ ورود | خروج

07/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:18:5

تاریخ ورود | خروج

07/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:16:38

تاریخ ورود | خروج

07/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:20:24

تاریخ ورود | خروج

07/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:14:3

تاریخ ورود | خروج

07/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:56

تاریخ ورود | خروج

07/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:31:2

تاریخ ورود | خروج

07/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:20

تاریخ ورود | خروج

07/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:40

تاریخ ورود | خروج

07/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:6:17

تاریخ ورود | خروج

07/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

14:2:21

تاریخ ورود | خروج

07/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:6:56

تاریخ ورود | خروج

07/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:41

تاریخ ورود | خروج

07/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:16:21

تاریخ ورود | خروج

07/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:21:27

تاریخ ورود | خروج

07/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:27

تاریخ ورود | خروج

07/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:21:40

تاریخ ورود | خروج

07/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:47

تاریخ ورود | خروج

07/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:18:21

تاریخ ورود | خروج

07/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:12:6

تاریخ ورود | خروج

07/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:9:44

تاریخ ورود | خروج

07/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:37

تاریخ ورود | خروج

07/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:0:26

تاریخ ورود | خروج

07/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:23

تاریخ ورود | خروج

07/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:1:12

تاریخ ورود | خروج

07/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:6

تاریخ ورود | خروج

07/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

20:11:33

تاریخ ورود | خروج

07/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:11:28

تاریخ ورود | خروج

07/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:59:54

تاریخ ورود | خروج

07/05/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

16:7:2

تاریخ ورود | خروج

07/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:13:38

تاریخ ورود | خروج

07/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:0:5

تاریخ ورود | خروج

07/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:4:19

تاریخ ورود | خروج

07/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

7:8:30

تاریخ ورود | خروج

07/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:52:13

تاریخ ورود | خروج

07/03/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

16:17:27

تاریخ ورود | خروج

07/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:6:56

تاریخ ورود | خروج

07/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

13:4:6

تاریخ ورود | خروج

07/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:10:48

تاریخ ورود | خروج

07/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:44:30

تاریخ ورود | خروج

06/30/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

16:5:9

تاریخ ورود | خروج

06/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:39

تاریخ ورود | خروج

06/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:49:1

تاریخ ورود | خروج

06/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:12:40

تاریخ ورود | خروج

06/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:7:27

تاریخ ورود | خروج

06/28/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

15:58:36

تاریخ ورود | خروج

06/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:7:52

تاریخ ورود | خروج

06/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:18:53

تاریخ ورود | خروج

06/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

ساعت ورود | خروج

7:20:32

تاریخ ورود | خروج

06/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:49

تاریخ ورود | خروج

06/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:20:40

تاریخ ورود | خروج

06/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

17:32:32

تاریخ ورود | خروج

06/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:14:7

تاریخ ورود | خروج

06/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

7:13:32

تاریخ ورود | خروج

06/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:3:3

تاریخ ورود | خروج

06/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:9:0

تاریخ ورود | خروج

06/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

ساعت ورود | خروج

16:4:14

تاریخ ورود | خروج

06/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

ساعت ورود | خروج

7:8:41

تاریخ ورود | خروج

06/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:47:23

تاریخ ورود | خروج

06/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:9:10

تاریخ ورود | خروج

06/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:6:42

تاریخ ورود | خروج

06/16/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:27:24

تاریخ ورود | خروج

06/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:56:46

تاریخ ورود | خروج

06/16/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:6:49

تاریخ ورود | خروج

06/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:1:16

تاریخ ورود | خروج

06/15/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:9:1

تاریخ ورود | خروج

06/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:14:51

تاریخ ورود | خروج

06/15/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:4:27

تاریخ ورود | خروج

06/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:13:26

تاریخ ورود | خروج

06/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:23:12

تاریخ ورود | خروج

06/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:58:39

تاریخ ورود | خروج

06/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:11:13

تاریخ ورود | خروج

06/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:27:5

تاریخ ورود | خروج

06/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:10:36

تاریخ ورود | خروج

06/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:9:59

تاریخ ورود | خروج

06/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:9:18

تاریخ ورود | خروج

06/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:2:38

تاریخ ورود | خروج

06/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:13:58

تاریخ ورود | خروج

06/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:5:35

تاریخ ورود | خروج

06/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:24:10

تاریخ ورود | خروج

06/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:26:55

تاریخ ورود | خروج

06/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:14:45

تاریخ ورود | خروج

06/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:0:41

تاریخ ورود | خروج

06/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:18:9

تاریخ ورود | خروج

06/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:25:13

تاریخ ورود | خروج

06/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

6:59:35

تاریخ ورود | خروج

06/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:21:40

تاریخ ورود | خروج

06/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:11:6

تاریخ ورود | خروج

06/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:21:0

تاریخ ورود | خروج

06/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:14:26

تاریخ ورود | خروج

06/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:33

تاریخ ورود | خروج

06/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:12:18

تاریخ ورود | خروج

06/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:17

تاریخ ورود | خروج

06/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:9:44

تاریخ ورود | خروج

06/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:42:0

تاریخ ورود | خروج

05/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:11:58

تاریخ ورود | خروج

05/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:8

تاریخ ورود | خروج

05/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:15:25

تاریخ ورود | خروج

05/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:15:55

تاریخ ورود | خروج

05/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:55

تاریخ ورود | خروج

05/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:10:25

تاریخ ورود | خروج

05/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

11:4:56

تاریخ ورود | خروج

05/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:46:49

تاریخ ورود | خروج

05/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:12:50

تاریخ ورود | خروج

05/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:38

تاریخ ورود | خروج

05/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:32

تاریخ ورود | خروج

05/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:30

تاریخ ورود | خروج

05/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:9:23

تاریخ ورود | خروج

05/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:30

تاریخ ورود | خروج

05/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:0:20

تاریخ ورود | خروج

05/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:38

تاریخ ورود | خروج

05/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:59:18

تاریخ ورود | خروج

05/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:58:41

تاریخ ورود | خروج

05/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:17:48

تاریخ ورود | خروج

05/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:32

تاریخ ورود | خروج

05/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:44:21

تاریخ ورود | خروج

05/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:59:31

تاریخ ورود | خروج

05/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:59:3

تاریخ ورود | خروج

05/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:58

تاریخ ورود | خروج

05/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:11:52

تاریخ ورود | خروج

05/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:2:29

تاریخ ورود | خروج

05/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:1:1

تاریخ ورود | خروج

05/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:48

تاریخ ورود | خروج

05/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:21

تاریخ ورود | خروج

05/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:18:40

تاریخ ورود | خروج

05/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:56:45

تاریخ ورود | خروج

05/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:6:6

تاریخ ورود | خروج

05/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:18

تاریخ ورود | خروج

05/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:2

تاریخ ورود | خروج

05/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:14

تاریخ ورود | خروج

05/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

14:24:45

تاریخ ورود | خروج

05/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:45

تاریخ ورود | خروج

05/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:1:5

تاریخ ورود | خروج

05/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:48:21

تاریخ ورود | خروج

05/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:53:36

تاریخ ورود | خروج

05/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:17

تاریخ ورود | خروج

05/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:42:26

تاریخ ورود | خروج

05/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:39

تاریخ ورود | خروج

05/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:44:33

تاریخ ورود | خروج

05/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:48

تاریخ ورود | خروج

05/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:2:31

تاریخ ورود | خروج

04/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:2:1

تاریخ ورود | خروج

04/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:25

تاریخ ورود | خروج

04/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:28

تاریخ ورود | خروج

04/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:0:15

تاریخ ورود | خروج

04/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:54:46

تاریخ ورود | خروج

04/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:47

تاریخ ورود | خروج

04/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

23:42:50

تاریخ ورود | خروج

04/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:48:23

تاریخ ورود | خروج

04/26/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:23:5

تاریخ ورود | خروج

04/26/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:4:13

تاریخ ورود | خروج

04/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:56

تاریخ ورود | خروج

04/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

19:0:14

تاریخ ورود | خروج

04/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:34:20

تاریخ ورود | خروج

04/25/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:51:48

تاریخ ورود | خروج

04/25/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:0:12

تاریخ ورود | خروج

04/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:59:37

تاریخ ورود | خروج

04/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:25

تاریخ ورود | خروج

04/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:20:3

تاریخ ورود | خروج

04/24/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:4:16

تاریخ ورود | خروج

04/24/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:46:22

تاریخ ورود | خروج

04/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

10:2:12

تاریخ ورود | خروج

04/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

9:10:25

تاریخ ورود | خروج

04/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:56:44

تاریخ ورود | خروج

04/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:24

تاریخ ورود | خروج

04/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:55:38

تاریخ ورود | خروج

04/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:23:18

تاریخ ورود | خروج

04/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:25:10

تاریخ ورود | خروج

04/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:51

تاریخ ورود | خروج

04/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:4:51

تاریخ ورود | خروج

04/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:18

تاریخ ورود | خروج

04/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

18:11:58

تاریخ ورود | خروج

04/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:46

تاریخ ورود | خروج

04/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:15:12

تاریخ ورود | خروج

04/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:8:36

تاریخ ورود | خروج

04/17/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:22

تاریخ ورود | خروج

04/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:47:48

تاریخ ورود | خروج

04/17/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:45:21

تاریخ ورود | خروج

04/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

9:31:9

تاریخ ورود | خروج

04/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

14:51:14

تاریخ ورود | خروج

04/15/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:27:31

تاریخ ورود | خروج

04/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:26:42

تاریخ ورود | خروج

04/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:40:7

تاریخ ورود | خروج

04/15/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:4:41

تاریخ ورود | خروج

04/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:1

تاریخ ورود | خروج

04/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:49:2

تاریخ ورود | خروج

04/14/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:53

تاریخ ورود | خروج

04/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:20

تاریخ ورود | خروج

04/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:19:3

تاریخ ورود | خروج

04/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:56:13

تاریخ ورود | خروج

04/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:59:54

تاریخ ورود | خروج

04/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:41

تاریخ ورود | خروج

04/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:8:49

تاریخ ورود | خروج

04/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:1:46

تاریخ ورود | خروج

04/12/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:6

تاریخ ورود | خروج

04/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:20:42

تاریخ ورود | خروج

04/11/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:47:43

تاریخ ورود | خروج

04/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:5:33

تاریخ ورود | خروج

04/11/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:50

تاریخ ورود | خروج

04/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:1:2

تاریخ ورود | خروج

04/10/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:59:53

تاریخ ورود | خروج

04/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:4:29

تاریخ ورود | خروج

04/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:3:39

تاریخ ورود | خروج

04/10/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

10:6:8

تاریخ ورود | خروج

04/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

9:8:47

تاریخ ورود | خروج

04/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:22:4

تاریخ ورود | خروج

04/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:55:52

تاریخ ورود | خروج

04/08/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:46:5

تاریخ ورود | خروج

04/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:57:2

تاریخ ورود | خروج

04/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:29

تاریخ ورود | خروج

04/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:36:15

تاریخ ورود | خروج

04/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:24:22

تاریخ ورود | خروج

04/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:44:15

تاریخ ورود | خروج

04/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:16:21

تاریخ ورود | خروج

04/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:6:51

تاریخ ورود | خروج

04/05/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:46:56

تاریخ ورود | خروج

04/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:34:24

تاریخ ورود | خروج

04/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:15:5

تاریخ ورود | خروج

04/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:37

تاریخ ورود | خروج

04/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:1

تاریخ ورود | خروج

04/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

19:12:32

تاریخ ورود | خروج

04/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:9:30

تاریخ ورود | خروج

04/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:47

تاریخ ورود | خروج

04/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:18

تاریخ ورود | خروج

04/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:54:35

تاریخ ورود | خروج

03/31/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:24:33

تاریخ ورود | خروج

03/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:51

تاریخ ورود | خروج

03/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:36:9

تاریخ ورود | خروج

03/30/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:59:33

تاریخ ورود | خروج

03/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

تست

ساعت ورود | خروج

11:11:33

تاریخ ورود | خروج

03/30/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:56:6

تاریخ ورود | خروج

03/30/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:38

تاریخ ورود | خروج

03/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:48:34

تاریخ ورود | خروج

03/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

9:25:53

تاریخ ورود | خروج

03/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:33:8

تاریخ ورود | خروج

03/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:20:27

تاریخ ورود | خروج

03/28/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:14:12

تاریخ ورود | خروج

03/28/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:38

تاریخ ورود | خروج

03/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:2:44

تاریخ ورود | خروج

03/27/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:58:29

تاریخ ورود | خروج

03/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:2:19

تاریخ ورود | خروج

03/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:44:44

تاریخ ورود | خروج

03/27/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:16:1

تاریخ ورود | خروج

03/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:47:29

تاریخ ورود | خروج

03/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:11:18

تاریخ ورود | خروج

03/17/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:46:8

تاریخ ورود | خروج

03/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:26:19

تاریخ ورود | خروج

03/17/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:2:17

تاریخ ورود | خروج

03/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:1:28

تاریخ ورود | خروج

03/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:23:14

تاریخ ورود | خروج

03/16/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:18

تاریخ ورود | خروج

03/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

18:18:37

تاریخ ورود | خروج

03/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:26:56

تاریخ ورود | خروج

03/15/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:16:4

تاریخ ورود | خروج

03/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:47

تاریخ ورود | خروج

03/15/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:1:58

تاریخ ورود | خروج

03/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:12:3

تاریخ ورود | خروج

03/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:1:32

تاریخ ورود | خروج

03/14/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:56:11

تاریخ ورود | خروج

03/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:20:19

تاریخ ورود | خروج

03/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:8:28

تاریخ ورود | خروج

03/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:19:34

تاریخ ورود | خروج

03/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:13

تاریخ ورود | خروج

03/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

10:6:0

تاریخ ورود | خروج

03/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:41:13

تاریخ ورود | خروج

03/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:37:1

تاریخ ورود | خروج

03/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:47:59

تاریخ ورود | خروج

03/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:19:49

تاریخ ورود | خروج

03/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:46:59

تاریخ ورود | خروج

03/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:24:35

تاریخ ورود | خروج

03/10/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:48:51

تاریخ ورود | خروج

03/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:31:25

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:22:22

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:21:41

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:0:11

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:2:19

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:32

تاریخ ورود | خروج

03/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:5:54

تاریخ ورود | خروج

03/08/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:33

تاریخ ورود | خروج

03/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:56:37

تاریخ ورود | خروج

03/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:55:54

تاریخ ورود | خروج

03/08/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:17

تاریخ ورود | خروج

03/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:41:15

تاریخ ورود | خروج

03/07/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:32:48

تاریخ ورود | خروج

03/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:6

تاریخ ورود | خروج

03/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:5:0

تاریخ ورود | خروج

03/07/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:47:4

تاریخ ورود | خروج

03/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:25:30

تاریخ ورود | خروج

03/06/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:15:20

تاریخ ورود | خروج

03/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:4:18

تاریخ ورود | خروج

03/06/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:6

تاریخ ورود | خروج

03/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:48

تاریخ ورود | خروج

03/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:38:22

تاریخ ورود | خروج

03/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:11:15

تاریخ ورود | خروج

03/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:14:38

تاریخ ورود | خروج

03/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:2:34

تاریخ ورود | خروج

03/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:15:29

تاریخ ورود | خروج

03/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:38:39

تاریخ ورود | خروج

03/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:2:3

تاریخ ورود | خروج

03/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:48

تاریخ ورود | خروج

03/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:57:45

تاریخ ورود | خروج

03/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:31

تاریخ ورود | خروج

03/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:23:42

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:22:2

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:2:12

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:38:36

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:8

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:46

تاریخ ورود | خروج

03/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:2:20

تاریخ ورود | خروج

03/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:32:49

تاریخ ورود | خروج

03/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:31:24

تاریخ ورود | خروج

03/01/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:2:14

تاریخ ورود | خروج

03/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:18:44

تاریخ ورود | خروج

02/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:15:8

تاریخ ورود | خروج

02/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

7:59:49

تاریخ ورود | خروج

02/28/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:1

تاریخ ورود | خروج

02/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:35:59

تاریخ ورود | خروج

02/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:34:21

تاریخ ورود | خروج

02/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:27:55

تاریخ ورود | خروج

02/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:12

تاریخ ورود | خروج

02/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:6:36

تاریخ ورود | خروج

02/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:0:3

تاریخ ورود | خروج

02/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:5:51

تاریخ ورود | خروج

02/24/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:41:39

تاریخ ورود | خروج

02/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:13:51

تاریخ ورود | خروج

02/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:20:11

تاریخ ورود | خروج

02/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:35

تاریخ ورود | خروج

02/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:20

تاریخ ورود | خروج

02/23/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:42:30

تاریخ ورود | خروج

02/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:11:59

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:16

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:4:35

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

9:13:25

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:18:59

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:32

تاریخ ورود | خروج

02/22/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:33:49

تاریخ ورود | خروج

02/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:4:48

تاریخ ورود | خروج

02/21/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:11

تاریخ ورود | خروج

02/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:34:1

تاریخ ورود | خروج

02/21/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:23

تاریخ ورود | خروج

02/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:14:45

تاریخ ورود | خروج

02/20/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:13

تاریخ ورود | خروج

02/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:57:36

تاریخ ورود | خروج

02/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:57

تاریخ ورود | خروج

02/20/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:34

تاریخ ورود | خروج

02/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:19:22

تاریخ ورود | خروج

02/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:10:55

تاریخ ورود | خروج

02/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:59:25

تاریخ ورود | خروج

02/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:44

تاریخ ورود | خروج

02/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:17:2

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:13:20

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:24

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:4

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:19:11

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:2:45

تاریخ ورود | خروج

02/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:11:33

تاریخ ورود | خروج

02/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:6:22

تاریخ ورود | خروج

02/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:15

تاریخ ورود | خروج

02/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:14:31

تاریخ ورود | خروج

02/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:38

تاریخ ورود | خروج

02/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:58:3

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:27:44

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:50

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:11

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:34:43

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:2

تاریخ ورود | خروج

02/15/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:8:43

تاریخ ورود | خروج

02/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:16

تاریخ ورود | خروج

02/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:0:0

تاریخ ورود | خروج

02/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:45:3

تاریخ ورود | خروج

02/14/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:16

تاریخ ورود | خروج

02/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:6:59

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:35:51

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:7:40

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:7:4

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:52

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:3:52

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:1:3

تاریخ ورود | خروج

02/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:33:33

تاریخ ورود | خروج

02/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:1:50

تاریخ ورود | خروج

02/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

11:56:5

تاریخ ورود | خروج

02/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:48

تاریخ ورود | خروج

02/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:19

تاریخ ورود | خروج

02/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:20

تاریخ ورود | خروج

02/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:9:57

تاریخ ورود | خروج

02/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:5:54

تاریخ ورود | خروج

02/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:35

تاریخ ورود | خروج

02/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:40

تاریخ ورود | خروج

02/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:58:9

تاریخ ورود | خروج

02/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

17:13:6

تاریخ ورود | خروج

02/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:55

تاریخ ورود | خروج

02/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:41:50

تاریخ ورود | خروج

02/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:56:9

تاریخ ورود | خروج

02/08/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:15:56

تاریخ ورود | خروج

02/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:1

تاریخ ورود | خروج

02/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:58:1

تاریخ ورود | خروج

02/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:2:57

تاریخ ورود | خروج

02/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:1:29

تاریخ ورود | خروج

02/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:35

تاریخ ورود | خروج

02/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:23

تاریخ ورود | خروج

02/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:43:41

تاریخ ورود | خروج

02/06/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:0:8

تاریخ ورود | خروج

02/06/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:47

تاریخ ورود | خروج

02/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:44:19

تاریخ ورود | خروج

02/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:17:33

تاریخ ورود | خروج

02/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:14:7

تاریخ ورود | خروج

02/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:10

تاریخ ورود | خروج

02/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:41

تاریخ ورود | خروج

02/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:5:16

تاریخ ورود | خروج

02/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:49

تاریخ ورود | خروج

02/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:0:43

تاریخ ورود | خروج

02/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:21

تاریخ ورود | خروج

02/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:58:3

تاریخ ورود | خروج

02/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:8:43

تاریخ ورود | خروج

02/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:6:43

تاریخ ورود | خروج

02/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:3:50

تاریخ ورود | خروج

02/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:14:50

تاریخ ورود | خروج

02/02/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:29

تاریخ ورود | خروج

02/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:51

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:14

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:46:7

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:59

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:8

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:1:45

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:0:55

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:15

تاریخ ورود | خروج

02/01/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:21:20

تاریخ ورود | خروج

01/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:17:35

تاریخ ورود | خروج

01/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:27:25

تاریخ ورود | خروج

01/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:9:40

تاریخ ورود | خروج

01/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:13

تاریخ ورود | خروج

01/31/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:4

تاریخ ورود | خروج

01/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:58:55

تاریخ ورود | خروج

01/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:30

تاریخ ورود | خروج

01/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:46

تاریخ ورود | خروج

01/30/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:50:35

تاریخ ورود | خروج

01/30/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:34:8

تاریخ ورود | خروج

01/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

12:1:12

تاریخ ورود | خروج

01/29/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:35:23

تاریخ ورود | خروج

01/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:6:39

تاریخ ورود | خروج

01/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

13:1:35

تاریخ ورود | خروج

01/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:14:53

تاریخ ورود | خروج

01/28/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:43:36

تاریخ ورود | خروج

01/28/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:5:3

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:51:7

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:33:47

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:28:15

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:27

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:21:41

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

7:57:49

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:18

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:1

تاریخ ورود | خروج

01/27/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:0:28

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:28:59

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:1

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:1

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

11:51:34

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:36:43

تاریخ ورود | خروج

01/26/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

8:26:49

تاریخ ورود | خروج

01/25/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:6:23

تاریخ ورود | خروج

01/25/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:6

تاریخ ورود | خروج

01/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:49

تاریخ ورود | خروج

01/25/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:32:8

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:59:59

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:13:1

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:2:7

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:7:13

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:35

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:41

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:50:13

تاریخ ورود | خروج

01/24/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:1:25

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:57:53

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:6:48

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:38

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:25:5

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:9:21

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:11

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:58:40

تاریخ ورود | خروج

01/23/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

14:53:48

تاریخ ورود | خروج

01/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

11:2:25

تاریخ ورود | خروج

01/22/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:35:20

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

14:20:57

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:1:38

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

12:47:42

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:7

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:59

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:48:3

تاریخ ورود | خروج

01/21/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:56:36

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:46:3

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:14

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:56

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:7:50

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:7:35

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:56:6

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:52:27

تاریخ ورود | خروج

01/20/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:39:26

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:57:27

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

14:35:6

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:9:33

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:56:35

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:12

تاریخ ورود | خروج

01/19/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:44

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:20

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:58:29

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

14:48:45

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:13:13

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:57

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

8:1:27

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:56:12

تاریخ ورود | خروج

01/18/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:6:17

تاریخ ورود | خروج

01/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

15:21:1

تاریخ ورود | خروج

01/17/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:0:54

تاریخ ورود | خروج

01/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:31

تاریخ ورود | خروج

01/17/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:2:10

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:13:33

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:52

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:6:14

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:43

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:5

تاریخ ورود | خروج

01/16/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:43:56

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:0:0

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:59:29

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:58:11

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:19:52

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:22

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:40:15

تاریخ ورود | خروج

01/14/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:11:25

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:6:24

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:36

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:5

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:0:6

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:12:46

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:12

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:59

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:51:12

تاریخ ورود | خروج

01/13/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:28:54

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:10

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:28

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:10:12

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:46

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:35

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:57

تاریخ ورود | خروج

01/12/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:28:48

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:5:57

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:58:37

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

15:16:29

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

14:1:17

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:2:56

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:7

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:47:43

تاریخ ورود | خروج

01/11/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:48:37

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:27:3

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:6:52

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:25

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:6:59

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:6:53

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:59:50

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:51:8

تاریخ ورود | خروج

01/10/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:45:44

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:30:37

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:11:43

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:2

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:13:22

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:12

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:59:50

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:37

تاریخ ورود | خروج

01/09/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:2:32

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

12:56:9

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:54:51

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:2:51

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:51:13

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:57

تاریخ ورود | خروج

01/07/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:47:29

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:43:27

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:13

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:19

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:37:55

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:21

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

8:0:6

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:50:29

تاریخ ورود | خروج

01/06/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:9:8

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:0:6

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:0:2

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:49

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:19:11

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

8:18:56

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:53

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:48:26

تاریخ ورود | خروج

01/05/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:10:46

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:45:36

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:54

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:57:23

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

15:56:14

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:3:16

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

7:54:46

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:51:16

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:44:22

تاریخ ورود | خروج

01/04/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:0:50

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:5:0

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:2:13

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:8

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

8:1:20

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:12

تاریخ ورود | خروج

01/03/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:47:17

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:9:32

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:1:57

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

15:12:25

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:5:52

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:1:59

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:58:49

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:20

تاریخ ورود | خروج

01/02/2021

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

15:17:31

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

13:13:18

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

13:0:5

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

12:57:45

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:35

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:33

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:47:6

تاریخ ورود | خروج

12/31/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

17:2:1

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:14:14

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:7:6

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:11

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:39:12

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:51

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:4

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:42:36

تاریخ ورود | خروج

12/30/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:56:57

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:39:36

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:1:29

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:42

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:31:19

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

سیب

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:41

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:52

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:49:24

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:46:30

تاریخ ورود | خروج

12/29/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:57:38

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:31:19

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:45

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

15:59:45

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:27:18

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:39

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:58:1

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:48:49

تاریخ ورود | خروج

12/28/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:57:51

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:53:1

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:12:30

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:23

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:7:4

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:4:18

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:59:33

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:46:7

تاریخ ورود | خروج

12/27/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

18:40:31

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:49:23

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:36:8

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:1

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:43

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

تعاونی مسکن

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:57:59

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

7:53:6

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:47:34

تاریخ ورود | خروج

12/26/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:54:19

تاریخ ورود | خروج

12/25/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:8:35

تاریخ ورود | خروج

12/24/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:13

تاریخ ورود | خروج

12/24/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:57:59

تاریخ ورود | خروج

12/24/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:52:50

تاریخ ورود | خروج

12/24/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

17:23:15

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:42:1

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:25:36

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:3:26

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:54:10

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:5:54

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:54:38

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:53:49

تاریخ ورود | خروج

12/23/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:23:22

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:39

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:3

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:12:56

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:27

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:55:25

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:53:59

تاریخ ورود | خروج

12/22/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

16:49:43

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:11:13

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:2:28

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:2

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

9:8:31

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:3:53

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:51:30

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:45:10

تاریخ ورود | خروج

12/21/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:22:40

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

16:4:55

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

16:0:2

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

13:10:17

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

خروج

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

8:11:40

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهدی خوش نفس

ساعت ورود | خروج

8:2:21

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

فریدمهر حمید رضا ۵۵۶۵۵۶۷

ساعت ورود | خروج

7:51:31

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

ورود

منصور بیاتی ۱۵۳۲

ساعت ورود | خروج

7:46:53

تاریخ ورود | خروج

12/20/2020

موقعیت

پارتاک 1

وضعیت ورود یا خروج

ورود

مهران غزالی

ساعت ورود | خروج

16:38:55

تاریخ ورود | خروج

12/19/2020

موقعیت

در مکانی نامشخص

وضعیت ورود یا خروج

خروج