راهنمای ثبت نام

  • اطلاعیه پروژه را به دقت مطالعه کنید (کلیک کنید)
  • لطفا فرمهای ۱و۲ را از طریق لینکهای زیر دانلود کرده، آنها را پرینت کنید و پس از مطالعه دقیق، نسبت به تکمیل آنها اقدام نمایید.
  • فرمهای تکمیل شده را برای بررسی و تایید به واحد کارگزینی تحویل دهید.
  • آگاه شوید که واحد کارگزینی شما، فرمهای تایید شده را برای ما ارسال خواهد کرد؟ درصورت انجام این عمل توسط واحد کارگزینی، این مرحله از ثبت نام به پایان رسیده، درغیر اینصورت از طریق امکان زیر، فرمهای تاییده شده را بارگزاری کنید و یا بصورت حضوری به دفتر مسکن تحویل دهید.

دانلود فرم یک (ویژه کارکنان) 

دانلود فرم دو (ویژه کارکنان)

دانلود فرم (ویژه اعضای هیات علمی) 


بارگزاری فرمهای تایید شده پروژه سیب (فاز دوم)

  • درصورت عدم ارسال فرمهای تایید شده، توسط واحد کارگزینی، از این امکان استفاده کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید